Vår visjon:

Vi vil bygge en levende menighet der mennesker får møte Jesus!

Menighetens hensikter:

Vi bygger en menighet som vokser seg sterkere ved å tilbe.
Vi bygger en menighet som vokser seg varmere ved fellesskap.
Vi bygger en menighet som vokser seg dypere ved disippelskap.
Vi bygger en menighet som vokser seg bredere ved tjeneste.
Vi bygger en menighet som vokser seg større ved å evangelisere.

Trosbekjennelse

Vi tror på en evig personlig Gud, Fader, Sønn og Helligånd.

Vi tror at det gamle og nye testamente er Guds ord og en åpenbarelse av hans vilje samt eneste vise og fullkomne rettesnor for tro, liv og lære.

Vi tror at mennesket ble skapt i Guds bilde, hellige og rene, men på grunn av synden tapte denne likhet med Gud, og at alle derfor er blitt syndere og skyldige for Gud.

Vi tror at Jesus Kristus ved sin lydighet, lidelse, død og oppstandelse ble en forsoning for hele verdens synd, slik at full og fri frelse, syndenes forlatelse og evig liv, blir tilbudt enhver, som gjennom tro på ham kommer til Gud.

Vi tror at uten ny fødsel ved Guds ord og den Hellige Ånd er og blir mennesket borte fra Gud, men må bli født påny for å se Guds rike.

Vi tror at alle døde skal oppstå og for Kristus gjøre regnskap for sine gjerninger som de har gjort mens de levde, og at alle rettferdige skal få evig liv, men de urettferdige går evig fortapt.

Vi tror at Jesus Kristus har en synlig menighet på jorden  og at alle som er født påny til et levende håp, tilhører den, og at han er menighetens hode, og har befalt å døpe i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og at han har innstiftet den hellige nattverd for at vi skal komme ihu hans død.

Vi tror små barn er mottagelige for den velsignelse Gud har nedlagt i dåpen, likesåvel som de er mottagelige for velsignelsen under håndspåleggelse, derfor fastholder menigheten barnedåp.

“Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det som vi ber eller forstår, etter den kraft som ter seg virksom i oss, ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter.”

Amen.

Lover og vedtekter

§ 1 Definisjon

Guds Menighet er et trossamfunn bestående av troende menn og kvinner som har sluttet seg sammen på bibelsk grunn til en ordnet apostolisk menighet. Bibelen skal være den eneste fullkomne rettesnor for tro, liv og lære i menigheten.

All virksomhet er forpliktet på bestemmelsene i disse lover og øvrige vedtak som gjelder og er fattet av menighetens årskonferanse/menighetsmøte.

§ 2 Mål

Menigheten har som mål å virke for synderes frelse og de troendes oppbyggelse og vekst i nåden, både heime og ute på misjonsmarken.
Menigheten vil nå dette mål, ved å ta i bruk de midler og nådegaver Gud har gitt.

§ 3 Medlemskap

De som ønsker å bli opptatt i menigheten må henvende seg til forstanderen enten muntlig eller skriftlig. Forstanderen, sammen med minst en av eldsterådet, bestemmer om vedkommende skal opptas.

§ 4 Stemmerett

Alle medlemmer som bekjenner troen har stemmerett i menighetens Årskonferanse og menighetsmøte.

§ 5 Menighetsordning

Guds Menighets øverste myndighet er Årskonferansen / menighetsmøte. Menigheten kommer sammen en gang hvert år til konferanse for å behandle saker angående virksomheten heime og ute, og for å foreta valg m.m. Mellom de årlige årskonferansene bør det holdes menighetsmøter for menighetens medlemmer.

§ 6 Menighetsledelse

Menigheten ledes av et lederskap bestående av inntil 7 valgte medlemmer i tillegg til forstander. De skal sammen lede menigheten mot dens mål og legge til rette for tjeneste og vekst.

Menigheten kaller medlemmer til tjeneste i lederskapet.  Lederskapsmedlemmer skal være betrodde tjenere som viser kjærlighet og omsorg for menigheten. Lederskapet har arbeidsgiveransvar og utøver personalansvar.

Minst 1 av lederskapets medlemmer velges til eldstetjeneste og sammen med forstander utgjør eldsterådet. Eldsterådet har det øverste læreansvar i menigheten og skal også gi forstanderen rettledning og hjelp på en særskilt måte. Eldsterådsmedlemmene skal utøve omsorg og veiledning for medlemmer, og om nødvendig irettesette.

Lederskapets leder har møte- og talerett i øvrige styrer, nettverk og ledermøter.

Den valgte lederen av lederskapet sammen med forstander eller en annen representant for lederskapet tegner for menigheten.

Øvrige virksomheter og forsamlingshus ordner seg etter formålstjenlige ordninger.

 

§ 7 Forstanderen og øvrige ansatte

Lederskapet innstiller til menigheten i Årskonferanse eller menighetsmøte hvem de tror er skikket til stillingen som forstander /hovedpastor. Forstanderen er medlem av lederskapet. Forstanderen er kalt som menighetens åndelige leder. Forstanderen er også administrativ og daglig leder og de øvrige ansattes nærmeste overordnede. Forstanderen har møte- og talerett i øvrige styrer, nettverk og ledersamlinger i menigheten.

Forstander er betrodd menighetens hyrdetjeneste og skal sammen med lederskapet og eldsterådet ivareta menighetens liv og lære på en særskilt måte.

Ved tillitsbrudd eller tjenesteforsømmelse, kan menigheten i menighetsmøte/årskonferanse avsette forstanderen.

Lederskapet innstiller også til menigheten i Årskonferanse eller menighetsmøte øvrige faste ansatte i menigheten. Lederskapet kan engasjere personer i midlertidige stillinger, og i små stillingsprosenter, innenfor budsjettets rammer.

§ 8 Valg

Alle valg på årskonferanse forberedes av en valgkomite valgt av årskonferanse eller menighetsmøte. Valgkomiteen består av 2 personer fra lederskapet som ikke er på valg, samt to øvrige personer av menighetens medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv og velges ny på hver konferanse.

Valg av medlemmer til lederskap og eldsteråd foregår hvert år på Årskonferansen.

Alle har en valgperiode på 2 år.

Av de valgte velges en til leder av lederskapet og en til nestleder i eget valg på hver årskonferanse. Blant de valgte eldste velges en til leder av eldsterådet. Lederskapets leder og nestleder sammen med forstander utgjør menighetens arbeidsutvalg som skal kunne avlaste lederskap og ta beslutninger mellom lederskapsmøter.

Valg av personer som medlemmer av menighetens misjonsnettverk velges også av årskonferanse etter innstilling fra valgkomiteen. Nettverket består normalt av 5 personer valgt for 2 år, hvorav 2 er på valg det ene år og 3 det andre. Nettverket konstituerer seg selv.

Det skal avholdes valg på revisor.

Øvrige valg foretas av lederskapet om de ikke ser det tjenlig å legge fram for menighetsmøter/konferanse.

Menigheten bør oppfordres til å fremme rådgivende forslag på aktuelle kandidater til lederskap og eldsteråd i god tid før Årskonferansen. Disse forslagene skal være skriftlig og resultatet offentliggjøres ikke, men er grunnlag for drøfting i valgkomiteen.

Kandidater til alle valg skal være forespurt. Valgkomiteen innstiller før de kan fremmes til valg.

For å bli valgt må en få minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 9 Menighetsliv

Menigheten vil være bevisst det allmenne prestedømme der hver enkelt har en tjeneste for Gud. Dette oppmuntres i undervisning og praksis, og legges til rette i menighetens liv og virke.

Menighetshandlinger som dåp, nattverd og gravferd er et hovedansvar for forstander, men utføres gjerne av menighetsledere som har tillit. Vigsel foretas av godkjent vigselsmann for menigheten.

§ 10 Endringer

I tilfelle konflikter som ikke lar seg ordne, og som skulle føre til at menigheten skilles, skal forsamlingshus og andre eiendommer som tilhører menigheten, tilfalle de som holder fast på menighetens tro og lover.

Forslag til forandring av disse lover må fremmes for konferansen, og kan endelig vedtas av neste årskonferanse med 2/3 flertall.

————————

  1. gang behandling årskonferanse 2016.
  2. gang behandling årskonferanse 2017.