Visjon, hensikter og vedtekter

Vår visjon: Vi vil bygge en levende menighet der mennesker møter JESUS!

 

Våre 5 hensikter:

* Vi bygger en menighet som vokser seg sterkere ved tilbedelse

Vårt mål er å gjøre tilbedelse til en livsstil, slik at vi ærer Gud med hele vårt liv, gir ham det første av vår tid og det vi tjener, og det beste av de gavene vi forvalter

Vårt mål er å gjøre hver gudstjeneste til en fest der hele menigheten feirer Guds nærvær i helhjerta tilbedelse med et mangfold av kreative uttrykk.

 • Bredde og variasjon med tanke på sang og musikk.
 • Bønn og takk er en naturlig del når vi er sammen.
 • Å avsette tid til bønn, tilbedelse og bibelstudium.
 • 10% økning i givere og gaver hvert år.

* Vi bygger en menighet som vokser seg varmere ved felleskap

Vårt mål er at ingen skal stå alene.

Derfor bygger vi det nære fellesskapet i grupper og det store fellesskapet i gudstjenesten.

Vårt mål er at alle som kommer til Guds menighet skal bli sett, oppleve seg møtt og velkommen på en personlig måte.

 • Det startes minst en ny gruppe pr. år.
 • Ungdomsgrupper med voksenleder.
 • Menighetsweekend for alle generasjoner hvert år.
 • Uformelle samlinger etter hver gudstjeneste (kirkekaffe, turer, middager …….)

* Vi bygger en menighet som vokser seg dypere ved disippelskap

Vårt mål er å leve som disipler med Jesus i en livslang prosess av læring og åndelig vekst.

Vårt mål er også å få lede andre inn i den samme etterfølgelsen av Jesus.

 • Forkynnelsen om «Livet med Gud» og hva det innebærer å følge Jesus.
 • Benytte sosiale arenaer i og utenfor menigheten til å dele livet med Gud.
 • Alle ledere har fokus på å trene opp medledere.
 • Undervisning om å være åndelige foreldre.

* Vi bygger en menighet som vokser seg bredere ved tjeneste

Vårt mål er å hjelpe hver enkelt til å oppdage sine nådegaver og finne den tjenesten de er utrustet til og kan trives i.

Vårt ønske er at ingen skal stå alene i tjenesten, derfor er alle tjenester i menigheten organisert i nettverk og team.

 • Det oppfordres til å legge til rette for at alle ledere reiser på kurs og inspirasjonssamlinger.
 • Hovedleder tar en samtale med nye som blir med i tjeneste om hva oppgavene innebærer. Her presenteres «gode råd for ledere i Guds Menighet» og de får tilbud om å ta nådegavetesten.
 • Det undervises jevnlig om nådegaver og tjeneste.
 • Synliggjøring av tjeneste og ledige oppgaver, spesielt ved oppstart av hvert semester.
 • Det utarbeides mandat eller beskrivelser for alle tjenester/virkegreiner.

* Vi bygger en menighet som vokser seg større ved å evangelisere.

Vårt mål er å sette hver enkelt kristen i stand til å formidle evangeliet til sine omgivelser på en naturlig måte og bygge gode relasjoner med våre ikke-kristne venner.

Vårt mål er å skape gode møteplasser for møtefremmede, - der evangeliet kan formidles i kjærlighet og gode gjerninger med åndelig kraft og kulturell relevans.

Vårt mål er å inspirere til misjonstjeneste og støtte de som Herren utruster og kaller til å krysse grenser med evangeliet.

 • Hver person i bygda blir omfatta av bønn og velsignelse.
 • Hver gruppe ber for møteuvante som medlemmene kjenner.
 • Enkelte grupper har kurs/opplegg for møteuvante, som f.eks. Alpha.
 • Hvert semester ett åpent arrangement for møtefremmede.
 • Misjonsprosjektene neste årene er ”Jakobs hus”, Colombia, Kristne i Gansu provins, Kina og familien Bracks arbeid i Rwanda.
 • Vi har minst en person i misjonstjeneste utenlands.

 

Revidert februar 2019

 

 

Lover for Guds Menighet Vegårshei

§ 1 Definisjon

Guds Menighet Vegårshei er et trossamfunn bestående av troende menn og kvinner som har sluttet seg sammen på bibelsk grunn til en ordnet apostolisk menighet. Bibelen skal være den eneste fullkomne rettesnor for tro, liv og lære i menigheten.

All virksomhet er forpliktet på bestemmelsene i disse lover og øvrige vedtak som gjelder og er fattet av menighetens årskonferanse/menighetsmøte.

§ 2 Mål

Menigheten har som mål å virke for synderes frelse og de troendes oppbyggelse og vekst i nåden, både heime og ute på misjonsmarken.
Menigheten vil nå dette mål, ved å ta i bruk de midler og nådegaver Gud har gitt.

§ 3 Medlemskap

De som ønsker å bli opptatt i menigheten må henvende seg til forstanderen enten muntlig eller skriftlig. Forstanderen, sammen med minst en fra lederskapet, bestemmer om vedkommende skal opptas.

§ 4 Stemmerett 

Alle medlemmer som bekjenner troen har stemmerett i menighetens Årskonferanse og menighetsmøte. 

§ 5 Menighetsordning

Guds Menighet Vegårsheis øverste myndighet er Årskonferansen / menighetsmøte. Menigheten kommer sammen en gang hvert år til konferanse for å behandle saker angående virksomheten heime og ute, og for å foreta valg m.m. Mellom de årlige årskonferansene bør det holdes menighetsmøter for menighetens medlemmer.

§ 6 Menighetsledelse

Menigheten ledes av et lederskap bestående av inntil 7 valgte medlemmer i tillegg til forstander. De skal sammen lede menigheten mot dens mål og legge til rette for tjeneste og vekst.

Menigheten kaller medlemmer til tjeneste i lederskapet.  Lederskapsmedlemmer skal være betrodde tjenere som viser kjærlighet og omsorg for menigheten. Lederskapet har arbeidsgiveransvar og utøver personalansvar.

Lederskapet ivaretar eldstefunksjoner og har det øverste læreansvar i menigheten. De skal også gi forstanderen rettledning og hjelp på en særskilt måte. Lederskapet kan nedsette grupper som arbeider med spesielle saker/tema før det tas opp i samlet lederskap. Lederskapsmedlemmene skal utøve omsorg og veiledning for medlemmer, og om nødvendig irettesette.

Lederskapets leder har møte- og talerett i øvrige styrer, nettverk og ledermøter.

Den valgte lederen av lederskapet sammen med forstander eller en annen representant for lederskapet tegner for menigheten.

Øvrige virksomheter ordner seg etter formålstjenlige ordninger.

§ 7 Forstanderen og øvrige ansatte

Lederskapet innstiller til menigheten i Årskonferanse eller menighetsmøte hvem de tror er skikket til stillingen som forstander /hovedpastor. Forstanderen er medlem av lederskapet. Forstanderen er kalt som menighetens åndelige leder. Forstanderen er også administrativ og daglig leder og de øvrige ansattes nærmeste overordnede. Forstanderen har møte- og talerett i øvrige styrer, nettverk og ledersamlinger i menigheten.

Forstander er betrodd menighetens hyrdetjeneste og skal sammen med lederskapet ivareta menighetens liv og lære på en særskilt måte. 

Ved tillitsbrudd eller tjenesteforsømmelse, kan menigheten i menighetsmøte/årskonferanse avsette forstanderen.

Lederskapet innstiller også til menigheten i Årskonferanse eller menighetsmøte øvrige faste ansatte i menigheten. Lederskapet kan engasjere personer i midlertidige stillinger, og i små stillingsprosenter, innenfor budsjettets rammer.

§ 8 Valg

Alle valg på årskonferanse forberedes av en valgkomite valgt av årskonferanse eller menighetsmøte. Valgkomiteen består av 2 personer fra lederskapet som ikke er på valg, samt to øvrige personer av menighetens medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv og velges ny på hver konferanse.

Valg av medlemmer til lederskap foregår hvert år på Årskonferansen.

Alle har en valgperiode på 2 år.

Av de valgte velges en til leder av lederskapet og en til nestleder i eget valg på hver årskonferanse. Lederskapets leder og nestleder sammen med forstander utgjør menighetens arbeidsutvalg som skal kunne avlaste lederskap og ta beslutninger mellom lederskapsmøter.

Valg av personer som medlemmer av menighetens misjonsnettverk velges også av årskonferanse etter innstilling fra valgkomiteen. Nettverket består normalt av 5 personer valgt for 2 år, hvorav 2 er på valg det ene år og 3 det andre. Nettverket konstituerer seg selv.

Det skal avholdes valg på revisor.

Øvrige valg foretas av lederskapet om de ikke ser det tjenlig å legge fram for menighetsmøter/konferanse.

Menigheten bør oppfordres til å fremme rådgivende forslag på aktuelle kandidater til lederskap og i god tid før Årskonferansen. Disse forslagene skal være skriftlig og resultatet offentliggjøres ikke, men er grunnlag for drøfting i valgkomiteen.

Kandidater til alle valg skal være forespurt. Valgkomiteen innstiller før de kan fremmes til valg.

For å bli valgt må en få minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 9 Menighetsliv

Menigheten vil være bevisst det allmenne prestedømme der hver enkelt har en tjeneste for Gud. Dette oppmuntres i undervisning og praksis, og legges til rette i menighetens liv og virke.

Menighetshandlinger som dåp, nattverd og gravferd er et hovedansvar for forstander, men utføres gjerne av menighetsledere som har tillit. Vigsel foretas av godkjente vigslere for menigheten.

§ 10 Endringer

 I tilfelle konflikter som ikke lar seg ordne, og som skulle føre til at menigheten skilles, skal forsamlingshus og andre eiendommer som tilhører menigheten, tilfalle de som holder fast på menighetens tro og lover.

Forslag til forandring av disse lover må fremmes for konferansen, og kan endelig vedtas av neste årskonferanse med 2/3 flertall.

 ------------------------

Vedtatt (revidert) i årskonferanse mars 2023

Powered by Cornerstone